Rakenteiden törmäys. Taiteellinen toimintatutkimus Teatterikorkeakoulun ja Sibelius-Akatemian yleisökontaktikurssista

Kirjoittajat

  • Jussi Lehtonen Suomen Kansallisteatteri, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
  • Anu Vehviläinen Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

DOI:

https://doi.org/10.37453/trio.113280

Avainsanat:

yliopistollinen taiteilijakoulutus, taiteellinen toimintatutkimus, osallistava taide, Werktreue

Abstrakti

Colliding structures: Artistic action research on audience contact course at the Sibelius and Theatre Academies.


This article focuses on a period between 2018–2019 when students from the Sibelius Academy were invited to take part in an audience contact course offered by the Theatre Academy. The experiment was carried out as an artistic activity analysis. During the course, theatre and music students formed working groups which encountered people from different habitation units and organized art workshops for them. Based on their experiences, the groups prepared performances which they performed in the health care and social security units as well as in prisons. We focus especially on what we term ‘structural collisions’ taking place between different practices: firstly, we examine the collision between Uniarts students and reception center workers in organizing art workshops. Another structural collision we discuss rose from the collaboration between different academies.  We consider how representatives of different art genres discuss the work concept of a collaboration-based performance and how different work concepts define the agency of the artists within a work-group-based artistic process. The aim is to offer visions on how the Theatre Academy and the Sibelius Academy might develop collaborative communal art education at the Uniarts Helsinki.

Kirjoittajien biografiat

Jussi Lehtonen, Suomen Kansallisteatteri, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

TaT (teatteri ja draama) Jussi Lehtonen toimii näyttelijänä ja ohjaajana Suomen Kansallisteatterissa sekä opettajana Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

Anu Vehviläinen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

MuT Anu Vehviläinen on pianisti ja tutkija joka toimii yliopistonlehtorina ja DocMus-tohtorikoulun johtajana.

Lähdeviitteet

Painetut ja verkossa julkaistut lähteet

Aaltola, Juhani & Syrjälä, Leena 1999. Tiede, toiminta ja vaikuttaminen. Teoksessa Hannu L. T.

Heikkinen, Rauno Huttunen & Pentti Moilanen (toim.). Siinä tutkija missä tekijä: Toimintatutkimuksen

perusteita ja näköaloja. Jyväskylä: Atena-kustannus. 11–24.

Ahvenjärvi, Kaisa 2017. Kulttuurinen omiminen on vallankäyttöä. Politiikasta-lehti.

https://politiikasta.fi/kulttuurinen-omiminen-vallankayttoa/

Anttila, Eeva 2014. Tutkija liikkeessä: Kehollisuus ja toiminta tutkimustyön ytimessä. Teoksessa

Hanna Järvinen & Leena Rouhiainen (toim.). Tanssiva tutkimus: Tanssintutkimuksen menetelmiä

ja lähestymistapoja. Nivel 3. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-6670-46-1

ArtsEqual-hankkeen nettisivusto. http://www.artsequal.fi/fi/etusivu

Blomfield, Isobel & Lenette, Caroline 2018. Artistic Representations of Refugees: What Is the

Role of the Artist? Journal of Intercultural Studies, 39(3), 322–338.

Cook, Nicholas 2001 [1999]. Analysing Performance and Performing Analysis. Teoksessa Nicholas

Cook & Mark Everist (toim.) 2001. Rethinking Music. New York: Oxford University Press

Inc. 239–261.

De Assis, Paulo 2018. Logic of Experimentation. Rethinking Music Performance through Artistic Research.

Leuven: Leuven University Press. http://oapen.org/search?identifier=1001749

Fancourt, Daisy & Finn, Saoirse 2019. What is the evidence on the role of the arts in improving health

and well-being? A scoping review. Health Evidence Network (HEN) synthesis report 67. Copenhagen:

WHO Regional Office for Europe.

Goehr, Lydia 1994 [1992]. The Imaginary Museum of Musical Works. An Essay in the Philosophy of

Music. Oxford: Clarendon Press. https://doi.org/10.1093/0198235410.001.0001

Goehr, Lydia 1997. The Quest for Voice. On Music, Politics and the Limits of Philosophy. The 1997

Ernest Bloch Lectures. New York: Oxford University Press.

Heikkinen, Hannu L. T. 2007. Toimintatutkimuksen lähtökohdat. Hannu L.T. Heikkinen, Esa

Rovio, Leena Syrjälä (toim.). Toiminnasta tietoon: Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat.

Helsinki: Kansanvalistusseura. 16–38.

Heikkinen, Hannu L. T. & Jyrkämä, Jyrki 1999. Mitä on toimintatutkimus? Hannu L. T. Heikkinen,

Rauno Huttunen, Pentti Moilanen (toim.). Siinä tutkija missä tekijä. Jyväskylä: Atena-kustannus.

–62.

Heikkinen, Hannu L. T., Esa Rovio & Tomi Kiilakoski 2007. Toimintatutkimus prosessina. Teoksessa

Hannu L.T. Heikkinen, Esa Rovio, Leena Syrjälä (toim.). Toiminnasta tietoon: Toimintatutkimuksen

menetelmät ja lähestymistavat. Helsinki: Kansanvalistusseura. 78-93.

Helavuori, Hanna 2011. Mitä esiintyjä tekee nykyteatterissa? Teoksessa Annukka Ruuskanen

(toim.). Nykyteatterikirja: 2000-luvun alun uusi skene. Helsinki: Like. 101–116.

Houni, Pia, Turpeinen, Isto & Vuolasto, Johanna 2020. Taidetta! Kulttuurihyvinvoinnin käsikirja.

Helsinki: Taiteen edistämiskeskus.

https://www.taike.fi/documents/10921/1332027/Kulttuurihyvinvoinnin+k%C3%A4sikirja/00390626-4ee5-c833-3a72-28f388ce5781

Huhtinen-Hildén, L. 2014. Perspectives on professional use of arts and arts-based methods in

elderly care. Arts & Health: An International Journal for Research, Policy and Practice 6(3), 223–

. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17533015.2014.880726

Jakonen, Olli 2016. Kulttuuri puntarissa. Kulttuuripolitiikan vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi

Cuporessa. 7.12.2016. Cuporen työpapereita 2. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö.

https://www.cupore.fi/images/tiedostot/tyopaperit/ollijakonen_tyopapereita2.pdf

Karttunen, Sari 2017. Laajentuva taiteilijuus – yhteisötaiteilijoiden toiminta ja identiteetti hybridisaatio-

käsitteen valossa. Tahiti 7 (1). https://tahiti.journal.fi/article/view/85656

TRIO vsk. 10 nro 2 – Artikkelit: Jussi Lehtonen & Anu Vehviläinen 9–35

Kettunen, Pekka 2016. Näkökulmia kulttuuripolitiikan vaikuttavuuteen. 14.6.2016. Cuporen

työpapereita 1. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö.

https://www.cupore.fi/images/tiedostot/tyopaperit/pekkakettunen_v3.pdf

Koskenniemi, Pieta 2007. Osallistava teatteri: Devising ja muita merkillisyyksiä. Vantaa: Opintokeskus

Kansalaisfoorumi.

Lehikoinen, Kai & Rautiainen, Pauli 2016. Kulttuuristen oikeuksien toteuttaminen osaksi sote-palveluja.

ArtsEqual Policy Brief 1/2016.

https://www.artsequal.fi/documents/14230/26193/Sotesektori+suositus/df5a3d5e-aee2-413d-baea-cedce6db2575

Lehtonen, Jussi 2010. Samassa valossa: näyttelijäntyö hoitolaitoskiertueella. Helsinki: Avain.

Lehtonen, Jussi 2015. Elämäntunto: näyttelijä kohtaa hoitolaitosyleisön. Acta Scenica 42. Helsinki:

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-6670-51-5

Maguire, Moira & Delahunt, Brid. 2017. Doing a Thematic Analysis: A Practical, Step-by-Step

Guide for Learning and Teaching Scholars. AISHE-J, 9 (3), 3351–33514.

http://ojs.aishe.org/index.php/aishe-j/article/view/335

McNiff, Jean 2017. Action Research: All You Need To Know. London: Sage.

Numminen, Katariina & Kilpi, Maria & Hyrkkänen, Mari 2018. Dramaturgiakirja: Kaikki järjestyy

aina. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 68. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-353-006-5

Oksala, Eeva 2018. Kohtaamispisteessä: Kohti uudenlaista esiintyjyyttä. Helsinki: Taideyliopiston

Sibelius-Akatemia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-329-101-0

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011. Taideyliopistoselvitystyöryhmän muistio. Opetus-

ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:1.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-485-985-1

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021. Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi. Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen -työryhmän loppuraportti.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-872-4

Porkola, Pilvi 2014. Esitys tutkimuksena: näkökulmia poliittiseen, dokumentaariseen ja henkilökohtaiseen

esitystaiteessa. Acta Scenica 40. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-329-101-0

Rink, John 2001 [1999]. Translating Musical Meaning. The Nineteenth-Century Performer as

Narrator. Teoksessa Cook & Everist 2001. Nichlas Cook & Mark Everist (toim.) 2001. Rethinking

Music. New York: Oxford University Press Inc. 217–238.

Taruskin, Richard 1995. Text and Act. Essays on Music and Performance. New York: Oxford University

Press.

Vehviläinen, Anu 2008. Heittäydy. Kuusi kirjoitusta muusikkoudesta. Helsinki: Sibelius-Akatemia.

https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200911162352

Vehviläinen, Anu 2019. Quest for a Breathing Performance. Helsinki: RUUKKU 11.

http://dx.doi.org/10.22501/ruu.460869

Vuori, Suna 2020. Teatteri ei ole peili. Image 18.10.2020.

https://www.apu.fi/artikkelit/essee-teatteri-ei-ole-peili

Åberg, Sven 2010. Styles and Actions. Tukholma: Santerus Academic Press. Julkaisemattomat lähteet

Helminen, Taija 2011. Vieraan läheltä: eräs pyrkimys määrittää dramaturgin yhteiskuntasuhdetta ja

työtä hoitolaitoksissa. Teatteritaiteen maisterin opinnäyte. Teatterikorkeakoulu.

Jämsén, Pippa 2016. Täällä on niin avaraa. Tilasensitiivinen taidetoiminta muistisairaiden hoivakodissa.

Tanssitaiteen maisterin opinnäyte. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

Kuustonen, Iina 2011. Annatko minulle jotain kaunista. Teatteritaiteen maisterin opinnäyte. Teatterikorkeakoulu.

Maristo, Marjut 2017. ”Te otitte meidät niin sanotusti ihmisinä, eikä rikollisina.” Tasa-arvo ja tunteet

taidepedagogiikan kärkinä Helsingin vankilassa. Teatteritaiteen maisterin opinnäyte. Taideyliopiston

Teatterikorkeakoulu.

Niskanen, Karoliina 2013. Hyvä työ: Kohti ihmistä – Kohti Rakkautta. Teatteritaiteen maisterin

opinnäyte. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

Ryhmäreflektiot:

12.2018 Paikalla Iira, Inka, Iiris, Jussi ja Anu. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. 63104 merkkiä

/15 sivua.

2.2019 Paikalla Inka, Iiris, Jussi ja Anu. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. 88415/22.

Yksilöhaastattelut:

6.2019 Paikalla Iiris, Jussi ja Anu. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. 38713/10.

6.2019 Paikalla Inka, Jussi ja Anu. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. 82797/20.

6.2019 Paikalla Iira, Jussi ja Anu. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. 37440/9.

Opiskelijoiden valmistama Odottamisesta-esitys. Ensi-ilta 25.2.2019.

Artikkelin kirjoittajien muistiinpanot:

Anu Vehviläisen käsinkirjoitettuja muistiinpanoja

Jussi Lehtosen käsinkirjoitettuja muistiinpanoja

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-12-31

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit